2010-10-30_II. zasedání valné hromady

Zápis z II. zasedání valné hromady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 30. října 2010

Přítomni: 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing.Vít Navrátil 
Valná hromada je usnášeníschopná.

1)         Ivana Ondrovičová navrhuje ustanovit zapisovatele Jiřího Bergmana
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato

2)         předseda rady Bc. Vojtěch Polanský oznamuje zřízení bankovního účtu u KB, 
č.ú: 43-7674930257/0100

3)         předseda rady předkládá návrh školného pro zájmový kroužek mažoretek na školní rok 2010/2011 ve výši 2800,- Kč na jednu závazně přihlášenou osobu, projednaný a přijatý radou ke schválení valnou hromadou.
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Bylo přijato školné ve výši 2800,- Kč

4)         předseda rady předkládá  finanční plán na rok 2010 projednaný a přijatý radou ke schválení valnou hromadou.
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Byl přijat finanční plán na rok 2010

5)         předseda rady předkládá finanční plán na rok 2011 projednaný a přijatý radou ke schválení valnou hromadou.
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Byl přijat finanční plán na rok 2011

6)         předseda rady předkládá změnu stanov dle přílohy č.1 ke schválení valnou hromadou. Změny a doplňující texty byly samostatně schváleny na předchozí schůzi valné hromady.  
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijaty pozměněné stanovy

 

7)         Jiří Bergman navrhuje dle nově přijatých stanov zvolit členy revizní komise 
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato

 

8)         Jiří Bergman navrhuje zvolit za předsedu revizní komise Ing.Víta Navrátila s pravomocí účastnit se zasedání rady jako nezávislý pozorovatel. 
hlasování členů : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů, zdržel: 1 
Přijato

 

Schůze valné hromady byla ukončena v 19:00

Zapsal: Jiří Bergman 

zápis schválili přítomní členové valné hromady: 
Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Bc. Vojtěch Polanský, Ing. Vít Navrátil

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem