Zápis z ustavující členské schůze

25.08.2010 18:30

Zápis z ustavující členské schůze o.s. GLOTTIS, 
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 25. srpna 2010

 

Přítomni :

Bc. Vojtěch Polanský – člen přípravného výboru 
(zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru), 
Jiří Bergman – člen přípravného výboru, 
Ivana Ondrovičová – členka přípravného výboru, 
Ing. Vít Navrátil

1)         Přípravný výbor konstatuje, že zakládajícími členy sdružení jsou : 
Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Bc. Vojtěch Polanský, Ing. Vít Navrátil 
hlasování přípravného výboru :         
pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Zakládající členové sdružení tvořící valnou hromadu byli zvoleni.

2)         Valná hromada navrhla zvolila radu sdružení v tomto složení : 
Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Bc. Vojtěch Polanský 
hlasování valné hromady :     
pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Byla zvolena rada sdružení podle návrhu.

3)        Bc. Vojtěch Polanský navrhuje změnu stanov sdružení v bodu: 
čl.6.- orgány sdružení – doplnit kontrolní orgán – Revizní komise.
čl.7.- Valná hromada – doplnit:  g) volí revizní komisi.

čl.10 - doplnit specifikaci orgánu v tomto znění :

 

„Čl. 10 - Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Revizní komise má nejméně tři členy ve složení předseda a členové revizní komise. 
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
5. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou a nesmí být členy rady sdružení.
6. Není-li možné zajistit minimální počet členů revizní komise dle čl.10 ods.2 pro nedostatek členů sdružení, vykonává tuto činnost předseda revizní komise až do doby nápravy.“

 

Následující články posunout vždy o jednu hodnotu výše.

 

hlasování valné hromady:

pro: 4 hlasy, proti: 0 hlasů 
Návrh doplnění bude odsouhlasen na další valné hromadě.

 

 4)         Bc. Vojtěch Polanský navrhuje změnu stanov sdružení v bodu čl.7 – Valná hromada, bod.3. -„Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.“ na „...... o to požádá nejméně tři čtvrtiny členů sdružení“. hlasování valné hromady: 
pro : 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
Změna byla přijata. 


 

5)         Bc. Vojtěch Polanský navrhuje změnu stanov sdružení v bodu čl.7 – Valná hromada, bod.5 -„Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů“ na „...je usnášeníschopná, je-li přítomno více než tři čtvrtiny všech členů“. hlasování valné hromady : 
pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasy 
Změna byla přijata.

 

Návrh celkového doplnění bude odsouhlasen na další valné hromadě.

 

Schůze valné hromady byla ukončena v 18:30

zapsal: Ing. Vít Navrátil

zápis schválili přítomní členové: 

Ivana Ondrovičová 
Jiří Bergman 
Bc. Vojtěch Polanský 
Ing. Vít Navrátil 

v Náměšti nad Oslavou 25. srpna 2010

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem