2015-03-13_II. zasedání Členské schůze

14.11.2015 20:34
Zápis z II. ZASEDÁNÍ Členské schůze GLOTTIS, z.s.
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
ze dne 13. března 2015
 
Tuto schůzi svolal předseda výboru Bc. Vojtěch Polanský dne 6. března 2015. Každý člen byl telefonicky informován o svolání Členské schůze na den 13. března 2015. Všichni členové s touto formou souhlasí a potvrdili účast. Členská schůze se bude konat v Kralicích nad Oslavou od 16:00 hod.
 
Přítomni:
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Kateřina Semerádová
Členská schůze je usnášeníschopná.
 
1) Bc. Vojtěch Polanský navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Bergmanovou.
Hlasování členů: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Předseda výboru konstatuje, že jsou přítomni všichni členové spolku a k dnešnímu datu, tj. k 13. 03. 2015, je celkem 6 /šest/ členů spolku. Výpis všech členů je součástí Výroční zprávy roku 2014. 
 
3) Bc. Vojtěch Polanský navrhuje akceptovat schválenou dokumentaci  z XI, zápisu Valné hromady o.s. Glottis, ze dne 07. 12. 2013.
Hlasování členů: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
4) Jiří Bergman navrhuje opravu chybného názvosloví ve schválených Stanovách ze dne 01. 01. 2014, zejména záměna spolku za sdružení.
Hlasování členů: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
5) Předseda rady předkládá Členské schůzi Výroční zprávu za rok 2014 ke schválení správnosti.
Hlasování členů: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Schváleno, správnost dokumentu odsouhlasena.
 
6) Jiří Bergman předkládá opravený dokument „Stanovy zapsaného spolku 2015“ /příloha č. 1/ ke schválení. Tento dokument nahrazuje „Stanovy zapsaného spolku 2014“.
Hlasování členů: pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Schváleno, správnost dokumentu odsouhlasena.
 
7) Závěr.
Příští zasedání Členské schůze, navrhuje předseda svolat na 15. ledna 2016.
 
Schůze Členské schůze byla ukončena v 19:00 hodin.
Zapsala: Ivana Bergmanová, v Kralicích nad Oslavou dne 13. března 2015
 
Zápis schválili přítomni členové Členské schůze:
 
Bc. Vojtěch Polanský
Jiří Bergman
Ivana Bergmanová
Ing. Vít Navrátil
Martina Ondrovičová
Kateřina Semerádová.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem