2014-01-11 - I. zasedání Výboru spolku

14.11.2015 21:26
Zápis z I. zasedání výboru Glottis, z.s.,
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
ze dne 11. ledna 2014
 
Přítomni:
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman, 
Výbor je usnášení schopný.
 
Hosté, členové kontrolního komise - Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Kateřina Semerádová
 
1) Jiří Bergman navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Bergmanovou.
Hlasování členů: pro: 3 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Jiří Bergman navrhuje zvolit za předsedu výboru Vojtěcha Polanského, nar. ******, 
bydlištěm Za Horou 466, Říčany. 
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
 
3) Vojtěch Polanský navrhuje za místopředsedu výboru Jiřího Bergmana, nar. ******, 
bydlištěm Za Sokolovnou 223, Kralice nad Oslavou 
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
 
4) Vojtěch Polanský navrhuje za pokladníka spolku Ivanu Bergmanovou, nar. ******, 
bydlištěm Za Sokolovnou 223, Kralice nad Oslavou
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů. 
 
5) Pokladník navrhuje na dalších zasedáních výboru přítomnost zástupců kontrolní komise.
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
 
 
Schůze výboru byla ukončena v 16:30 hodin.
 
Zapsala: Ivana Bergmanová
 
Zápis schválili přítomni členové výboru:
 
Bc. Vojtěch Polanský
 
Jiří Bergman
 
Ivana Bergmanová
 
v Kralicích nad Oslavou dne 11. ledna 2014
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem