2013-12-07_XI. zasedání valné hromady

07.12.2013 13:16

Zápis z XI. valné hromady o.s. GLOTTIS,

sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466

ze dne 7. prosince 2013

 

Přítomni:

Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Kateřina Semerádová

            Valná hromada je usnášeníschopná.

 

1)                  Ing. Vít Navrátil navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Bergmanovou.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 1 hlasů.

Přijato.

 

2)                  Diskuze - nové návrhy k projednání, připomínky

Bez připomínek a návrhů.

 

3)                  Finanční stav se zápisu rady - stanovisko rady a kontrolní komise.

Předseda rady sděluje VH, že hospodaření je doposud vyrovnané. Kontrolní komise konstatuje, že vše probíhá podle schváleného finančního rozpočtu.

 

4)                  Návrh na další rozvoj, diskuze, stanovisko.

V souladu s rozhodnutím rady sdružení bude dále rozšiřovaná členská základna sdružení o plnoleté členy kroužku, pokud o to budou mít zájem.

 

5)                  Transformace občanského sdružení na spolek.

Předseda rady překládá VH změnu stanov a schválení předloženého dokumentu. VH schvaluje předkládaný dokument „Stanovy zapsaného spolku Glottis 2014“ (PŘÍLOHA 1), který nahrazuje stávající registrovaný dokument „Stanovy občanského sdružení Glottis“ z 10/2010. Tento dokument schvaluje s platností od 1.1.2014.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 1 hlasů.

Přijato.

 

6)                  VH bere na vědomí změnu názvu nejvyššího orgánu, a to nahrazení „Valná hromada“ na „Členská schůze“, a to od 1.1.2014.

 

7)                   Závěr.

První zasedání Členské schůze, navrhuje předseda svolat na 11. ledna 2014.

 

 

Schůze valné hromady byla ukončena v 16:30 hodin.

 

Zapsala: Ivana Bergmanová

 

Zápis schválili přítomni členové valné hromady:

Bc. Vojtěch Polanský, Jiří Bergman, Ivana Bergmanová, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová,

Kateřina Semerádová

 

v Kralicích nad Oslavou dne 7. prosince 2013

Příloha 1: 2013_12_07 - XI. zasedání VH - příloha 1.pdf (35,7 kB)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem