2013-12-07_X. zasedání rady

29.07.2014 13:24

ZÁPIS Z X. ZASEDÁNÍ RADY o.s. GLOTTIS,

se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466

ze dne 7. prosince 2013

 

Přítomni :       Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman.

                        Rada je usnášeníschopná.

Hosté :             Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová – kontrolní komise,

                        Kateřina Semerádová – člen kroužku.

 

1)                  Předseda rady Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijato.

2)                  Diskuze -  korespondence, nové návrhy k projednání, připomínky.

Návrh – příští rok pořídit počítač pro zlepšení elektronické komunikace mezi členy.

3)                  Webové stránky - mažoretky, sdružení - zhodnocení a stanovisko (zveřejnění zápisů)

Návrh  - přeuspořádání stránky úspěchů, mírné grafické úpravy úvodní obrazovky.

Termín dokončení úprav: 30. června 2014

4)                  Bankovní účet  -  návrhy, diskuze, stanovisko, závěr a usnesení

            Konstatována spokojenost pokladníka s FIO bankou, revize dispozičních práv pro případ mimořádných událostí. Jinak bez připomínek.

5)                  Stav účtu a pokladny - přehled a stav příjmů a výdajů vůči rozpočtu, konzultace, diskuze, stanovisko dozorce.

Zběžnou kontrolu účtu a pokladny bylo konstatováno dodržování finančního plánu.

6)                  Letní soustředění

zpráva pokladníka - finance a počty dětí,rozpočet – akce byla finančně vyrovnaná,

zpráva hl. vedoucího tábora - plán, termíny, počty dospělých osob a jejich funkce (každá osoba bude popsána -obor, zkušenosti, co tam dělá  - k dořešení), body k řešení – akce proběhla podle plánu bez mimořádných událostí, program dalšího soustředění bude předložen na další schůzi,

diskuze k provozu tábora a rozdělení prací, povinností, plánu, výletů, volnočasových aktivit apod.,  - návrh na časové rozšíření na 10 dnů – k pojednání s provozovatelem areálu,

7)                  Transformace  občanského sdružení na spolek :

A. Změna stanov

1.                  Celý dokument aktualizován na 1.1.2014

2.            V celém dokumentu nahrazení slova text za(=):

1.                  Sdružení   = Spolek, nebo zapsaný spolek

2.                  Rada = Výbor

3.                  Valná hromada = Členská schůze

4.                  Revizní = Kontrolní

3.                  Změny stanov dle PŘÍLOHY 1 - revize změn, kdy přeškrtnutý modrý text je nahrazen, nebo doplněn textem odlišné barvy.

4.                  Schválení změn stanov a jejich platnost od 1.1.2014

 Hlasování rady :pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů. Změny stanov a termín byly přijaty.

5.                  Předložení ke schválení Valnou hromadou.

Hlasování rady :pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů. Bude předloženo VH.

B. Změna dokumentace

1. V dokumentech nahrazení slov, textů dle změn ve stanovách :

6.                  smlouvy o reklamě

7.                  smlouvy o dotacích a darech

8.                  smlouvy o výpůjčce

9.                  přihlašovací formuláře

10.               organizační struktury

11.               ostatní dokumenty související s činností organizace

C. Změna kancelářských potřeb

1. Razítka

D. Oznámení změn v nejbližším možném termínu

12.               Zákonným zástupcům

13.               Členům s poradním hlasem (přispívající člen)

14.               Partnerům a dárcům

15.               Všem, kterých se to týká

            Hlasování rady :pro změny dokumentace: 3 hlasy, proti : 0 hlasů. Změny schváleny.

 

8)                  Návrh na přijetí nových členů

            Předseda navrhuje přijmout sl. Kateřinu Semerádovou (nar. 5.9.1994, bytem Teyschlova 2, Brno) za         člena sdružení a sl. Lucii Demčákovou (nar. 6.9.1995, bytem Rudka 61) za člena-čekatele.

            Hlasování rady: pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

            Členky budou informovány na dalším tréninku.

 

9)                  Změna jména stávajícího člena

            Sl. Ivana Ondrovičová se provdala a došlo u ní ke změně příjmení na Bergmanová.

 

10)               Připomínky a diskuze

            bez připomínek

 

11)               Závěr

Další zasedání bude naplánováno na začátek příštího roku.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 14:44.

 

zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

Zápis chválili přítomní členové rady :
                                               Ivana Bergmanová
                                               Jiří Bergman
                                               Bc. Vojtěch Polanský

 

v Kralicích nad Oslavou 7. prosince 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem