2013-06-28_IX. zasedání rady

28.06.2013 20:50

ZÁPIS Z IX. ZASEDÁNÍ RADY o.s. GLOTTIS,

se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466

ze dne 28. června 2013

 

Přítomni :       Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman.

                        Rada je usnášeníschopná.

Hosté :             Ing. Vít Navrátil – kontrolní komise,

 

1)                  Předseda rady Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování rady :           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijato.

2)                  Předseda rady předložil rozpočet roku 2012 se skutečnými náklady a výdaji a zhodnotil jednotlivé položky a zdůvodnil některé odchylky od plánovaných.

Hlasování rady o rozpočtu 2012:                       pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijat a uzavřen.

3)                  Předseda rady přečetl výroční zprávu a podrobně prošel jednotlivé body.

Hlasování rady o výroční zprávě:           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijata.

4)                  Předseda rady v součinnosti s místopředsedou, který je vedoucím soustředění, předkládá rozpočet na soustředění na rok 2013.

            Hlasování rady :           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

            Přijato.

5)                  Předseda rady předkládá radě rozpočet na rok 2013. Předseda jej probral po položkách a zodpověděl dotazy členů.

            Hlasování rady :           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

            Návrh rozpočtu byl přijat.

6)                 Proběhla diskuze nad schválení mimořádných výdajů za účast na Mistrovství Evropy na podzim 2013 v Lillehammeru a určení zdrojů příjmů. Z diskuze vyplynula snaha směřovat hlavní zdroj příjmů ze sponzorských darů. Rada schválila, že tato mimořádná akce bude ekonomicky samostatná.

7)                  Proběhla všeobecná diskuze k soustředění 2013.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 20:50.

 

zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

Zápis chválili přítomní členové rady :
                                               Ivana Ondrovičová
                                               Jiří Bergman
                                               Bc. Vojtěch Polanský

 

v Kralicích nad Oslavou 28. června 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem