2012-8-17_VIII. zasedání valné hromady

17.08.2012 22:45

Zápis z VIII. valné hromady o.s. GLOTTIS,

sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466

ze dne 17. srpna 2012

 

Přítomni:

Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová.

            Valná hromada je usnášeníschopná.

 

1)                 Ivana Ondovičová navrhuje ustanovit jako zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

2)                 Předseda rady informuje valnou hromadu o rozhodnutí rady změnit bankovní ústav na FIObanku.

Valná hromada bere na vědomí.

 

3)                 Předseda rady informuje o dodržování schváleného rozpočtu.

Valná hromada bere na vědomí.

 

4)                 Předseda rady informuje o zahájení vytváření rezervních fondů.

Valná hromada bere na vědomí.

 

 

5)                 Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje další zasedání Valné hromady na 24.11.2012 do Kralic nad Oslavou.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

 

Schůze valné hromady byla ukončena ve 22:45 hodin.

 

Zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

Zápis schválili přítomni členové valné hromady:

Bc. Vojtěch Polanský

Jiří Bergman

Ivana Ondrovičová

Ing. Vít Navrátil

Martina Ondrovičová

 

v Kralicích nad Oslavou dne 17. srpna 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem