2012-11-24_IX. zasedání valné hromady

24.11.2012 20:30

Zápis z IX. valné hromady o.s. GLOTTIS,

sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466

ze dne 24. listopadu 2012

 

Přítomni:

Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová.

            Valná hromada je usnášeníschopná.

 

1)                 Ivana Ondovičová navrhuje ustanovit jako zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

2)                 Předseda rady oznamuje, že byla provedena změna banky a zůstatek starého konta bude převeden a starý účet k 1.1.2013 bude zrušen.

Valná hromada bere na vědomí.

 

3)                 Předseda rady informuje o mimořádném zasedání rady z důvodu jednoznačné identifikace osob pro banku. Na zasedání byla provedena opětovná volba předsedy rady a místopředsedy. Do těchto funkcí byli zvoleni stávající funkcionáři.

Valná hromada bere na vědomí.

 

4)                 Předseda rady informuje o návrhu na zřízení centrálního datového úložiště pro data sdružení.

Valná hromada bere na vědomí.

 

5)                 Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje další zasedání Valné hromady na 28.6.2013 do Říčan.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

Schůze valné hromady byla ukončena ve 20:30 hodin.

Zapsala: Ing. Vít Navrátil

Zápis schválili přítomni členové valné hromady:

Bc. Vojtěch Polanský

Jiří Bergman

Ivana Ondrovičová

Ing. Vít Navrátil

Martina Ondrovičová

 

 

 

 

v Kralicích nad Oslavou dne 17. srpna 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem