2012-06-27_VI. zasedání rady

27.06.2012 19:05
ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ RADY o.s. GLOTTIS,
se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466
 
ze dne 27. června 2012
 
Přítomni : Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman.
 
Rada je usnášeníschopná.
 
Hosté : Ing. Vít Navrátil, Martina Ondovičová – kontrolní komise,
 
1) Předseda rady Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Předseda rady předal pokladníkovi korespondenci sdružení.
 
3) Diskuze :
 
3a) předseda vznesl dotaz k bezpečnosti dětí při autobusové přepravě – trenérka konstatuje, že
bezpečnost dětí při přepravě zajištěna použitím bezpečnostních pásů,
3b) hlavní trenérka informuje radu, že po soutěži v Poděbradech zaslala na NBTA dopis, ve kterém
podává námitky proti hodnocení poroty na soutěži s požadavkem vyjádření se k námitkám,
3c) hlavní trenérka informuje radu o zapojení mažoretek Nikoly Valešové a Michaely Čejkové jako
trenérek do procesu nácviku sól a duí ostatních mažoretek,
3d) hlavní trenérka informuje o postupu mažoretky Michaely Čejkové do finále soutěže „Mažoretka
roku 2012“,
3e) předseda rady navrhuje k 10. výročí v roce 2013 vydat v součinnosti s Českou poštou vlastní
emisi poštovních známek s mažoretkovou tematikou - k úvaze členů a k projednání na příštím
zasedání,
3f) hlavní trenérka navrhuje ke konci roku zajistit výrobu stolních kalendářů na rok 2013 s fotografiemi
našich mažoretek – k úvaze členů a k projednání na příštím zasedání,
3g) hlavní trenérka navrhuje zajištění reklamních předmětů určených k běžnému prodeji a obnově
tréninkového oblečení – k úvaze členů a k projednání na příštím zasedání,
3h) hlavní trenérka navrhuje uskutečnit na podzim nábor děvčat v okolních ZŠ do mažoretkové
přípravky – k projednání na dalším zasedání,
3i) rada konstatuje a uděluje pochvalu hlavní trenérce a jejímu kolektivu za bezchybnou organizaci NŠ
mažoretek v Říčanech, které proběhlo v dubnu 2012,
3j) na příštím zasedání rady bude projednána specifikace a zařazení „účastníci činnosti“ do kategorie
přispívající člen.
 
4) Rada zhodnotila fungování webových stránek jako bezproblémové a vyhovující, webmasterem bude
doplněno video ze soutěží a zápisy z porad.
 
5) Předseda rady podal podnět ke změně banky sdružení vzhledem k výši poplatů za vedení účtu. Na
základě informací z jiných bankovních ústavů prezentoval nabídku banky FIO BANKY, účet určený pro
neziskové organizace. Předseda rady navrhuje změnu banky na FIO BANKU.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
Přijato, předseda rady zařídí změnu.
 
6) Rada se seznámila se stavem příjmů a výdajů a porovnala ho s rozpočtem na letošní rok. Konstatuje,
že prostředky jsou využívány efektivně a hospodárně.
 
7) Předseda rady navrhuje začít vytvářet finanční rezervu každoročně 20000,- Kč vždy k 31.8. daného
roku.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
8) Předseda rady navrhuje vytvořit fond odměn. Po diskuzi s přihlédnutím k hospodaření sdružení byla
navržena finanční částka kažoročně 10000,- Kč vždy k 31.8. daného roku.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.Přijato.
Předseda rady po diskuzi navrhuje finanční odměnu Ivaně Ondrovičové ve výši 4500,- Kč za získání
sponzorských darů + 5500 Kč za práci pro sdružení.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
Přijato. Přítomní členové kontrolní komise souhlasí.
Hlavní trenérka navrhuje finanční odměnu pro trenérku Martinu Ondovičovou ve výši 1500,- Kč.
Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
Přijato. Přítomní členové kontrolní komise souhlasí.
 
9) Diskuze k letnímu soustředění :
 
9a) trenérka informuje, že počet přihlášených dětí je 35, je zaplacená záloha rekreačnímu středisku ve
výši 30000,- Kč,
9b) vedoucí tábora podal informace o plánovaném průběhu soustředění, provoz bude zajišťovat 6
dospělých osob – 1 hlavní vedoucí, 4 vedoucí, 1 zdravotník,
9c) byly kolektivně prodiskutovány možnosti aktivit mimo tréninkový plán (soutěže, osobní hodnocení,
výlety, atd.).
 
10) Další zasedání je naplánováno na letní soustředění, předběžně 17.srpna 2012.
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21:15.
 
zapsal: Ing. Vít Navrátil
 
Zápis chválili přítomní členové rady :
Ivana Ondrovičová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský
 
v Kralicích nad Oslavou 27. června 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem