2012-02-04_VII. zasedání valné hromady

04.02.2012 19:30

Zápis z VII. valné hromady o.s. GLOTTIS,

sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466

ze dne 4. února 2012

 

Přítomni:

Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová.

            Valná hromada je usnášeníschopná.

 

1)                 Jiří Bergman navrhuje ustanovit jako zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

2)                 Předseda rady předložil projednaný rozpočet za rok 2011 ke schválení.

Hlasování členů pro schválení rozpočtu:  pro: 5 hlasy, proti: 0 hlasů

Přijato.

 

3)                 Předseda rady předkládá k projednání návrh rozpočtu na rok 2012 přijatý radou.

Hlasování členů o předloženém rozpočtu : pro 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

4)                 Předseda rady předložil valné hromadě výroční zprávu za rok 2011 ke schválení.

Hlasování členů pro přijetí : 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

 

5)                 Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje další zasedání Valné hromady na 17.8.2012 do Záseky.

Hlasování členů: pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

 

Schůze valné hromady byla ukončena ve 19:30 hodin.

 

Zapsala: Ing. Vít Navrátil

 

 

 

 

Zápis schválili přítomni členové valné hromady:

Bc. Vojtěch Polanský

Jiří Bergman

Ivana Ondrovičová

Ing. Vít Navrátil

Martina Ondrovičová

v Kralicích nad Oslavou dne 4. února 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem