2012-02-04_V. zasedání rady

04.02.2012 14:03
Zápis z V. zasedání rady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466
 
ze dne 4. února 2012
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman
 
Rada je usnášeníschopná.
Jako host : Ing. Vít Navrátil – předseda revizní komise.
 
1) Místopředseda rady Jiří Bergman navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy
 
2) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský předkládá plán jednání :
a) uzavření rozpočtu za rok 2011,
b) schválení rozpočtu na rok 2012,
c) schválení výroční zprávy za rok 2011,
d) projednání organizačního plánu sdružení,
e) projednání soustředění kroužku mažoretek,
f) projednání pořádání mistrovství Moravy a Slezska – mažoretky sóla a dua v Říčanech u Brna,
g) vize a cíle do budoucnosti,
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
3) ad. a) Předseda rady předložil ke kontrole a schválení bankovní účty a pokladní knihu, předložil a
přečetl rozpočet na rok 2011, porovnal předpokládané a skutečné hodnoty položek a vyjádřil se k
jejich rozdílům. Rada předložené doklady přijímá a souhlasí.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
4) Předseda rady navrhuje předložit projednaný rozpočet za rok 2011 Valné hromadě ke schválení.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlas
Přijato.
 
5) ad. b) Předseda rady předkládá k projednání návrh rozpočtu sdružení na rok 2012.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlas
Rada návrh rozpočtu přijímá.
 
6) ad. c) Předseda rady předložil ke schálení výroční zprávu za rok 2011 a výroční zprávu přečetl.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
7) ad. d) Předseda rady předložil návrh organizačního plánu k projednání. Zároveň předložil návrh na
zplnomocnění Ivany Ondrovičové k právu podepisovat za občanské sdružení dokumenty týkající se
sponzoringu.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
8) ed. e) V důsledku zmenšení počtů mažoretek a s tím související komplikace se zajištěním celého
areálu na soustředení byly předloženy různé návrhy řešení situace. Z prodiskutovaných návrhů byl
předběžně vybrán návrh na zkontaktování jiných skupin mažoretek v okolí se záměrem sloučení
soustředění obou skupin. Ke zkontaktování skupin byl pověřen místopředseda rady Jiří Bergman.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
9) ad. f) byla předběžně projednáno zajištění a organizace mistrovství v součinnosti s městem
Říčany. Detailní řešení pořádání bude projednáno na dalším zasedání po plánovaném jednání se
zástupcem města.
 
10) ad. g) byly podány návrhy na změnu banky a uspořádání besídky ke konci školního roku.
Návrhy budou jednotlivými členy individuálně posouzeny a projednány na dalším zasedání.
Příští schůze rady : 27.června 2012
 
zapsal: Ing. Vít Navrátil
 
zápis schválili přítomní členové rady :
Ivana Ondrovičová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský
 
v Kralicích nad Oslavou 4. února 2012

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem