2011-08-21_V. zasedání valné hromady

21.08.2011 12:00
Zápis z V. valné hromady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
 
ze dne 21.srpna 2011
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina
Ondrovičová
 
Valná hromada je usnášeníschopná.
 
1) Jiří Bergman navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Ondrovičovou.
Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Předseda navrhuje debatu a následné hlasování o složení organizační struktury a
vedení o.s.. Hlasování o změnu předsedy, místopředsedy, členů rady, předsedy
kontrolní komise a členů kontrolní komise.
Znění návrhu hlasování : 1- beze změn , 2 - pro změnu
Hlasování členů pro návrh č.1: pro: 4 hlasy, proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas
Přijato : Beze změn.
 
3) Předseda revizní komise Ing. Vít Navrátil podává návrh a vznáší požadavek pro
vytvoření razítka, pro účely označování dokumentace Revizní komise.
Hlasování členů: pro 5 hlasů, proti: 0 hlasů.
Zajištění proběhne ve spolupráci s předsedou rady.
 
4) Předseda navrhuje vytvoření tzv. Rezervního fondu, jakmile to finanční situace dovolí.
Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů.
Přijato.
 
5) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje další zasedání Valné hromady na
16.11.2011 v 16:00 v Kralicích nad Oslavou.
Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
Schůze valné hromady byla ukončena ve 12:00 hodin.
 
Zapsala: Ivana Ondrovičová
 
Zápis schválili přítomni členové valné hromady:
Bc. Vojtěch Polanský
Jiří Bergman
Ivana Ondrovičová
Ing. Vít Navrátil
Martina Ondrovičová
v Zásece u Velkého Meziříčí dne 21. srpna 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem