2011-04-20_IV. zasedání valné hromady

20.04.2011 20:15
Zápis ze IV. zasedání valné hromady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466
 
ze dne 20. dubna 2011
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová
 
Valná hromada je usnášeníschopná.
 
1) Vojtěch Polanský navrhuje ustanovit zapisovatele Ing. Víta Navrátila
hlasování členů : pro: 5 hlasy, proti : 0 hlasů
přijato
 
2) Valnou hromadou byla provedena kontrola pokladní knihy a všech příslušných dokladů, dále
kontrola pohybů na běžném účtě. Kontrola byla s výsledkem – bez závad.
 
3) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský předložil výroční zprávu o.s. za rok 2010 k projednání a schválení.
Výroční zpráva byla přečtena. hlasování členů : pro přijetí: 5 hlasů, proti přijetí: 0 hlasů
přijato
 
4) Předseda revizní komise Vít Navrátil v souladu s bodem 2.5 výroční zprávy ukládá Ivaně Ondrovičové za
povinnost zaslání dokumentů uvedených v bodě 2.5 na MVČR do 30.4.2011.
 
Schůze valné hromady byla ukončena ve 20:15
 
Zapsal: Ing. Vít Navrátil
 
Zápis schválili přítomní členové valné hromady:
Ivana Ondrovičová
Martina Ondrovičová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský
Ing. Vít Navrátil v Kralicích nad Oslavou, 20. dubna 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem