2010-09-24_II. zasedání rady

24.09.2010 17:00

Zápis ze zasedání rady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 24. září 2010 

 

Přítomni: 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman 
Rada je usnášeníschopná.

1)         Ivana Ondrovičová navrhuje ustanovit zapisovatele Bc.Vojtěcha Polanského
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato

2)         předseda rady oznamuje zřízení bankovního účtu u KB, a.s. Rosice s přístupy osob:
Bc. Vojtěch Polanský, Jiří Bergman, Ivana Ondrovičová, 
č.ú: 43-7674930257/0100

3)         předseda rady předkládá:
a) příloha č.1 - finanční plán na rok 2010
b) příloha č.2 - finanční plán na rok 2011
k projednání radě a připomínkám

příloha č. 1 projednána, bez připomínek 
příloha č. 2 projednána, bez připomínek

4)         předseda rady navrhuje předložit ke schválení valné hromadě na nejbližším zasedání valné hromady:
a) příloha č.1 - finanční plán na rok 2010
b) příloha č.2 - finanční plán na rok 2011

hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato

5)         předseda rady navrhuje svolat valnou hromadu na 30.10.2010 v 17:00 hod. 
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato

 

6)         předseda rady svolává valnou hromadu na 30.10.2010 v 17:00 hod.

 

Příští schůze rady : 24.září 2010 

zapsal: Bc.Vojtěch Polanský 

zápis schválili přítomní členové rady : 
Ivana Ondrovičová 
Jiří Bergman 
Bc. Vojtěch Polanský 

v Náměšti nad Oslavou 24. září 2010

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem