STANOVY 2015

Stanovy zapsaného spolku

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název:            Glottis z.s.      (dále jen „spolek“)
Sídlo:              Za Horou 466, 664 82 Říčany u Brna

 

Čl. 2
Statut spolku

1. Spolek je dobrovolné, nezávislé, spolčující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
 

Čl. 3
Účel a činnost spolku

1. Hlavní činností spolku je rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro dospělé, děti a mládež.
2. Účelem spolku je usilovat o vedení a tvorbu zájmových kroužků, pořádání kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí pro dospělé, děti a mládež.
 

Čl. 4
Členství

Řádné členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které dobrovolně souhlasí se stanovami spolku.
1.1. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné žádosti výbor spolku.
1.2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
1.3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e) zánikem spolku.
1.4. Dokladem členství je písemný zápis o schválení ze zasedání výboru, dokladem o členství je zápis o přijetí člena v seznamu členů, který je součástí výroční zprávy.


Členství v kroužku
 
2. Členem kroužku ve spolku mohou být osoby mladší 18 let, které dobrovolně souhlasí se stanovami spolku a dobrovolně se účastní činnosti spolku. Statut jejich členství se řídí rozhodnutím výboru spolku.
2.1. O přijetí za člena kroužku  rozhoduje na základě písemné žádosti zodpovědná osoba určená výborem spolku.
2.2. Člen kroužku má ve spolku dle §252 (2) NOZ, pouze hlas poradní a nevztahují se na něj práva a povinnosti dle Čl.5 odst.1, písm. b) ; c), a odst.2, písm. c)
2.3. Je-li člen kroužku osobou mladší 18 let, rozhoduje za něj zákonný zástupce.
2.4. Člen kroužku platí příspěvky na činnost (pokud jsou vybírány)
2.5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením zodpovědné osobě určené výborem spolku.
b) zánikem členství, je-li v písemné žádosti určena doba trvání,
c) úmrtím člena,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí výborem spolku,
e) zánikem spolku.
 

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění činnosti spolku,
c) svědomitě vykonávat přijatou funkci v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem spolku,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.


Čl. 6
Organizace spolku

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výbor spolku,
c) předseda,
d) kontrolní komise

 

Čl. 7
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Výbor spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje správnost výroční zprávy spolku s roční uzávěrkou hospodaření,
c) volí členy výboru spolku na funkční období 5 let,
d) rozhoduje o maximálním počtu členů ve výboru a v kontrolní komisi spolku,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení spolku.
g) volí členy kontrolní komise spolku na funkční období 5 let,
h) volí předsedu kontrolní komise na funkční období 5 let,
i) odvolává členy výboru spolku, odvolává členy kontrolní komise spolku
5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomno více než tři čtvrtiny všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
 

Čl. 8
Výbor spolku

1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku ve funkčním období.
2. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
3. Výbor má nejméně 3 členy. Členové výboru nesmí být členy kontrolní komise.
4. Zasedání výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) předkládá návrhy a změny specifických stanov k jednotlivým aktivitám spolku členské schůzi,
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
7. Pokladník vede účetní evidenci a může samostatně zastupovat spolek ve finančních aktivitách.
8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. V případě minimálního počtu členů v radě dle Čl.8, odst.3 je výbor usnášení schopný, jsou-li přítomni všichni členové výboru.
10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
11. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.

 

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
2. Předsedu volí výbor spolku.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. Kontroluje činnost pokladníka.
4. Předseda připravuje podklady pro zasedání výboru spolku.

Čl. 10
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
2. Kontrolní komise má nejméně tři členy ve složení předseda a členové revizní komise.
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor spolku, jakož i další orgány určené stanovami a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

4. Zpráva kontrolní komise o výsledcích revizí a kontrolní činnosti je součástí výroční zprávy.
5. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí a nesmí být členy výboru spolku.
6. Není-li možné zajistit minimální počet členů kontrolní komise dle čl.10 ods.2 pro nedostatek členů sdružení, vykonává tuto činnost předseda revizní komise až do doby nápravy.

Čl. 11
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
d) sezónní příspěvky na činnost kroužků od člena kroužku. Jejich výši určuje výbor spolku.
e) dotace a granty,
f) zisk z organizačních aktivit spolku, prodeje propagačních materiálů a vlastní činnosti.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem spolku.
 

Čl. 12
Výroční zpráva

1. Výroční zpráva je dokument zpracovaný výborem spolku a předkládaný na zasedání členské schůze jedenkrát ročně a to zejména po ukončení účetního roku spolku.
2. Výroční zpráva obsahuje:
a) zpráva o činnosti spolku                                                    f) zpráva kontrolní komise
b) složení výboru spolku                                                       g) zpráva o činnosti zájmových kroužků
c) složení kontrolní komise                                                   h) zpráva hospodáře a pokladníka
d) stav členské základny a seznam členů                              i) zpráva o spolupráci
e) zasedání a organizační záležitosti                                     j) propagační a vzdělávací činnost

 

Čl. 13
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem, na základě rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, nebo bude postupovat dle platného zákona o likvidaci spolku.
 

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V  Říčanech  dne 1.3.2015


Zakladatelé:

 

……………………………………………                          ………………………………………....
Jiří Bergman                                                                          Ing.Vít Navrátil
 

……………………………………………                          ………………………………………….
Ivana Bergmanová                                                                Martina Ondrovičová
 


……………………………………………                           ………………………………………...
Bc.Vojtěch Polanský                                                            

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem